Regulamin

Data aktualizacji: 12 grudnia 2023

Regulamin witryny internetowej OBEN & COMPANY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu internetowego „OBEN & COMPANY” znajdującego się pod adresem www.obencompany.com, którego właścicielem jest Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001065236, posiadający NIP: 6263057503 oraz REGON: 526743917, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych.

§ 1
[Definicje]

 1. Baza CV – zbiór CV i Biogramów, prowadzony przez Usługodawcę, obejmujący CV i Biogramy Kandydatów na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Usługodawcę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług agencji zatrudnienia, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 30622.​​
 2. CV – życiorys zawodowy Kandydata.
 3. Formularze – interaktywne formularze elektroniczne dostępne dla Użytkowników w Serwisie.
 4. Formy kontaktu – z Usługodawcą można się skontaktować za pomocą:
  1. kontaktu telefonicznego: +48 511 247 001, +48 516 816 308;
  2. kontaktu mailowego: kontakt@obencompany.com;
  3. listownie: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom (z dopiskiem Oben & Company);
  4. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem ​​​https://www.obencompany.com/info/kontakt/​.
 5. Kandydat – Użytkownik, który poszukuje pracy.
 6. ​​Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.​
 7. Oferta pracy – ogłoszenie dodane przez Oben & Company oferujące możliwość zatrudnienia Kandydata przez Oben & Company lub Klienta Oben & Company na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 8. Pracodawca – Klient Oben & Company, któremu zostało utworzone ogłoszenie Oferty pracy w Serwisie.
 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem ​www.obencompany.com​​.​
 10. ​​Trwały nośnik ​–​ materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci​​.​
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 13. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Użytkowników o ofercie handlowej, prowadzonej działalności, zakresu świadczonych usług oraz aktualnych promocjach.
 14. Sieć Oben & Company – program realizowany przez Usługodawcę umożliwiający Użytkownikom dołączenie do programu zrzeszającego podmioty zainteresowane podjęciem współpracy mającej na celu realizację usług na rzecz nowych kontrahentów.
 15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 16. Usługodawca – Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001065236, posiadający NIP: 6263057503 oraz REGON: 526743917, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych.
 17. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2
[Korzystanie z Serwisu]

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Serwis daje Użytkownikom możliwość skorzystania z funkcjonalności Serwisu, zapoznania się z informacjami udostępnianymi w Serwisie oraz skorzystania z Usług dostępnych w Serwisie, szczegółowo wymienionych i opisanych w Załączniku nr 1.
 3. Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie nie wymaga rejestracji konta w Serwisie.
 4. Usługi w Serwisie dostępne są za pośrednictwem przypisanych do poszczególnych Usług w Serwisie Formularzy, które należy wypełnić i wysłać w celu skorzystania z danej Usługi.
 5. Użytkownikami, korzystającymi z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu mogą być:
  1. ​​​osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. ​osoby prawne,
  3. ​​jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu osobiście, albo za pośrednictwem osób umocowanych do działania w ich imieniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazane do udostępnienia w Serwisie treści.
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W przypadku skorzystania z Usługi „Dodaj CV & Biogram” lub „Aplikuj” dla Kandydatów i dodania CV lub CV i Biogramu do Bazy CV, CV lub CV i Biogram przechowywane są w celach rekrutacyjnych przez Usługodawcę w Bazie CV przez okres 5 lat.
 9. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa obejmuje realizację wybranej przez Użytkownika Usługi.
 10. Usługodawca zawiera z Użytkownikiem Umowę z chwilą wypełnienia i wysłania Formularza przypisanego do danej Usługi.
 11. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdej chwili poprzez zgłoszenie Usługodawcy rezygnacji (woli rozwiązania Umowy), która może być złożona za pośrednictwem jednej ze wskazanych w Regulaminie Form Kontaktu. Z chwilą otrzymania informacji o rozwiązaniu rezygnacji z Usługi Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni zaprzestaje świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
 12. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności podejmuje działania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa i dobra osobiste innych Użytkowników. Zaprzestanie świadczenia Usług następuje po uprzednim poinformowaniu Użytkownika – za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego do kontaktu w Formularzu – o terminie i przyczynie zaprzestania świadczenia Usługi.
 13. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Umową i odpowiada za niezgodność świadczonej Usługi z Umową.

§ 3
[Warunki techniczne]

 1. Celem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet, w tym komputer typu desktop wraz z najnowszą przeglądarką​ ​​​Chrome​​​, Microsoft Edge, Opera​​, Safari​ lub Firefox posiadającym włączoną obsługę JavaScript i Cookies lub urządzenie mobilne poprzez dedykowaną aplikację mobilną w najnowszych systemach Android oraz iOS;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia mobilnego plików HTML;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z Usług może zostać uniemożliwione lub utrudnione przez niewysta​r​czające połączenie urządzenia z siecią Internet.

§ 4
[Prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  2. powstrzymania się od działań, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa i dobra osobiste innych Użytkowników;
  3. nie wskazywania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych oraz informacji w Serwisie.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za dostępność Serwisu i jego prawidłowe funkcjonowanie. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Serwisu, Usługodawca przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Serwisu. Z uwagi na powyższe, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 48 godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik może zgłosić każdą zauważoną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem dowolnej ze wskazanych Form Kontaktu.

§ 5
[Newsletter]

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (email).
 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia Newsletter poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail;
  2. aktywuje Newsletter za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

§ 6
[Licencje i zgody wizerunkowe]

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych​​​ (dalej: „Utwory”)​, a także treści stanowiących zastrzeżone znaki towarowe (dalej: „Znaki towarowe”), ​​​Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przekazanych Utworów, a także prawa do dysponowania Znakiem towarowym w zakresie koniecznym do realizacji Usługi i w celach promocji Usług w Serwisie. ​Użytkownik udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji do Utworów i Znaków towarowych na czas realizacji Usług, a w celach związanych z promocją Usług w Serwisie na czas nieoznaczony. Udzielona ​​​Usługodawcy przez Użytkownika ​licencja obejmuje zezwolenie na korzystanie z Utworów/Znaków Towarowych na następujących polach eksplantacji:
  1. ​utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów/Znaków towarowych,
  2. ​rozpowszechnianie Utworów/Znaków towarowych poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w Internecie we wszystkich serwisach internetowych, mediach społecznościowych, stronach internetowych, rozpowszechnianie w newsletterach,
  3. ​wykorzystywanie Utworów/Znaków towarowych do promocji Usług Usługodawcy w Serwisie.​
 2. ​​​​W przypadku Utworów będących Ofertami pracy, udzielona Usługodawcy licencja uwzględnia prawo do łączenia fragmentów lub całości Utworów z innymi dziełami, modyfikacji Utworów lub ich części, w szczególności poprzez tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie skrótów, zmiany układu oraz wykonywania przy ich użyciu dalszych opracowań i adaptacji oraz wytwarzania, używania i oferowania powstałych w ten sposób materiałów. ​
 3. ​Użytkownik, który poprzez Serwis przekaże dokumenty zawierające jego ​​​​wizerunek, wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem Serwisu.​​

§ 7
[​Zasady korzystania z Serwisu]

 1. ​​Za pośrednictwem Serwisu, zakazane jest udostępnianie treści o charakterze bezprawnym oraz treści nieetycznych. Za treści bezprawne uważane są także treści, które zawierają dobra osobiste osób trzecich (innych niż Użytkownik), w tym ich imiona, nazwiska, pseudonim, wizerunek, głos, na których wykorzystanie w Serwisie osoba trzecia nie wyraziła Użytkownikowi wyraźnej zgody.
 2. ​​Za pośrednictwem Serwisu, zakazane jest udostępnianie nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji i danych osobowych oraz podejmowanie działań, które mogą utrudnić funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z Serwisu przez Użytkowników lub Usługodawcę.​
 3. ​Za pośrednictwem Serwisu, zakazane jest udostępnianie treści o charakterze komercyjnym, w szczególności reklam towarów i usług.​
 4. W przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w ust. 1 ​​​– 3 ​powyżej, Usługodawca może rozwiązać umowę korzystania z Serwisu zgodnie z § 2 ust. 12 Regulaminu.
 5. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy.

§ 8
[​Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacja może być wniesiona za pośrednictwem dowolnej ze wskazanych Form Kontaktu.
 2. ​​Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika ​w terminie ​​​​​​14 dni od dnia jej​ otrzymania.​
 3. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi w przedmiocie reklamacji przyjmuje się, że uznał reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje na papierze lub innym Trwałym nośniku​​.

§ 9
[Odstąpienie od Umowy]

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu rozpoczęcia realizacji Usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. ​​W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres ​kontakt@obencompany.com​​​​​. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.​​​​​
 3. ​​Wzór oświadczenia stanowi ​Z​​​ałącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. ​
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Konsumenta. W przypadku świadczenia Usługi odpłatnej, Usługodawca niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi koszt zakupu Usługi.

§ 10
[Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Użytkownik​,​ decydując się na korzystanie z Usług, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z Polityką prywatności przetwarzania danych osobowych w Serwisie ​Oben & Company​ dostępnej pod linkiem https://obencompany.com/polityka-prywatnosci/.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby przekazującej swoje dane osobowe zostały udostępnione w Polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych w Serwisie ​Oben & Company​ dostępnej pod linkiem https://obencompany.com/polityka-prywatnosci/.

§ 11
[Pozasądowe metody rozwiązywania sporów]

 1. ​​​​Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR​​,​​ znajduje się pod linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html lub linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.​​
 2. ​​​Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. ​​Konsument może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 12
[Zmiana Regulaminu]

 1. ​Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z następujących ważnych powodów:
  1. ​​​zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  2. ​​​nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa,
  3. ​​​usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników, ​​
  4. ​​​poprawa ochrony prywatności Użytkowników,
  5. ​​​zapobieganie nadużyciom,
  6. ​​​zmiany w zakresie udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzanie nowych​ ​​​usług,
  7. ​​​zmiany redakcyjne.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy korzystania z Serwisu w terminie 15 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do czasu wejścia w życie zmian w Regulaminie stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 03.12.2023.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Usługi dostępne w Serwisie,

załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Usługi dostępne w Serwisie

I
USŁUGI OGÓLNE

 1. Usługa dostępna na podstronie o nazwie „Kontakt” za pomocą której Użytkownik ma możliwość umówienia konsultacji (telefonicznej) z Usługodawcą poprzez Formularz dostępny pod adresem https://obencompany.com/umow-konsultacje/ oraz kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza dostępnego pod adresem  https://obencompany.com/kontakt/.
 2. Usługa dostępna w Serwisie o nazwie „Czat”, za pomocą której Użytkownik ma możliwość prowadzenie czatu z obsługą Serwisu. W celu prowadzenia czatu z Usługodawcą należy uzupełnić i wysłać Formularz dostępny w oknie czatu.
 3. Usługa dostępna na podstronie o nazwie „Feedback”, za pomocą której Użytkownik ma możliwość wysłać Usługodawcy anonimowe sugestie w zakresie sposobu ulepszenia Usług dostępnych w Serwisie. Usługa dostępna jest poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/qubGHN4JfJC373ha9. Udzielone przez Użytkowników odpowiedzi dostępne są wyłącznie dla Usługodawcy.
 4. Usługa dostępna na podstronie o nazwie “Dołącz do naszej Sieci” za pomocą której Użytkownik ma możliwość wysłania do Usługodawcy zgłoszenia. Usługa dostępna jest poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza dostępnego pod adresem https://obencompany.com/wspolpraca/. Udzielone przez Użytkowników odpowiedzi dostępne są wyłącznie dla Usługodawcy.

II
USŁUGI ŚWIADCZONE DLA KANDYDATA

 1. Usługa „Aplikuj” dostępna w Serwisie w zakładce „Oferty pracy” pod adresem:https://praca.obencompany.com/  zapewnia Kandydatom możliwość aplikowania na Oferty pracy poprzez przekierowanie do tej samej oferty pracy w serwisie ObenJobs.com i skorzystania z formularza tam umieszczonego. Aplikowanie na wybraną Ofertę pracy możliwe jest poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza dostępnego po wciśnięciu przycisku „Aplikuj”.Gdy ​K​andydat aplikuje na wybraną Ofertę pracy za pośrednictwem Formularza wewnętrznego dostępnego po wciśnięciu przycisku „Aplikuj”, Usługodawca otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do CV Kandydata, które może pobrać. Formularz wewnętrzny dla ​Kandydata tworzony jest na platformie Jotform (Jotform Inc.). Usługa „Aplikuj”  umożliwia dodanie CV Kandydata do Bazy CV. W tym celu Kandydat zobowiązany jest do wyrażenia zgody poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu (checkbox) o treści „Wyrażam zgodę na dołączenie mojego CV do bazy CV prowadzonej przez Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Zgoda obejmuje upoważnienie Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu do przechowania i wykorzystania CV przez okres 5 lat na potrzeby realizacji przyszłych rekrutacji przez Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ”. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata w przedmiocie dodania CV do Bazy CV, Usługodawca uprawniony będzie do przechowywania CV przez 5 lat oraz wykorzystywania CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Usługodawcę. Jeżeli Kandydat nie wyrazi zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, CV zostanie wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacji dotyczącej Oferty pracy, na którą Kandydat aplikował i nie zostanie dołączone do Bazy CV.
 2. Usługa „ Dodaj CV & Biogram do naszej bazy” dostępna w Serwisie w zakładce   https://hr.obencompany.com/dodaj-cv/ polegająca na umożliwieniu dodania przez Użytkownika  CV oraz Biogramu do Bazy CV:
  1. Celem utworzenia i opublikowania CV w Bazie CV należy wypełnić i wysyłać Formularz dostępny w zakładce https://hr.obencompany.com/dodaj-cv/, a także złożyć oświadczenie w Formularzu (checkbox) o treści „Wyrażam zgodę na dołączenie mojego CV do bazy CV prowadzonej przez Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Zgoda obejmuje upoważnienie Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu do przechowania i wykorzystania CV przez okres 5 lat na potrzeby realizacji przyszłych rekrutacji przez Oben & Company sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ”.
  2. Celem utworzenia i opublikowania w Bazie CV Biogramu należy skorzystać z funkcji służącej do utworzenia Biogramu zawierającego maksymalnie 5000 znaków w zakładce https://hr.obencompany.com/dodaj-cv/. Treść Biogramu zależy wyłącznie od Kandydata, który może napisać o sobie i swoim doświadczeniu w sposób zupełnie anonimowy.
  3. Biogramy umieszczone w Bazie CV są ogólnodostępne dla wszystkich Użytkowników w zakładce https://obenjobs.com/biogram/.
  4. CV umieszczone w Bazie CV nie są ogólnie dostępne. Z Bazy CV może korzystać wyłącznie Usługodawca i Pracodawcy, którzy wykupili pakiet Expert w serwisie ObenJobs.com. Pakiet Expert obejmuje m.in. możliwość dodania i ekspozycji Oferty pracy w Serwisie ObenJobs.com przez okres 90 dni w 3 (trzech) lokalizacjach Pracodawcy (z możliwością zakupu dodatkowych lokalizacji) – specyfikacja i informacja na temat wszystkich świadczeń dostępnych w Pakiecie Standard dostępna jest w Serwisie w zakładce https://obenjobs.com/info/dodaj-ogloszenie/ lub https://obenjobs.com/info/panel-pracodawcy/.
  5. Pracodawca, który wykupił pakiet Expert może za pomocą kodu przypisanego do Biogramu zapoznać się z CV Kandydata, którego dotyczy Biogram.
  6. Biogram i CV są przechowywane w Bazie CV przez okres pięciu lat na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Usługodawcę i po tym okresie zostają usunięte. W każdym momencie Użytkownik może skontaktować sie z Usługodawcą w celu usunięcia Biogramu oraz CV z Bazy CV lub aktualizacji informacji wskazanych w CV lub Biogramie.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia odstąpienia od umowy​ zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa​

 ____________________, dnia _________  


Przedsiębiorca:​​ Oben & Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd Rejonowy  Katowice  – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS: ​0001065236​, posiadający NIP: ​6263057503​ oraz REGON: ​526743917​, o kapitale zakładowym ​10 000 złotych​.   

Konsument: _____________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  

LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

Ja niżej podpisany/a ________________________________ niniejszym odstępuję od umowy _____________________________ zawartej w dniu _____________________________ bez podawania przyczyny.  

Proszę o zwrot ceny usługi na rachunek bankowy o numerze ______________________________ / w sposób, w jaki dokonano płatności za usługę*. 

________________________________  

podpis Konsumenta  

*niepotrzebne skreślić