Regulamin Sieci
Oben & Company

Data aktualizacji: 12 grudnia 2023

Regulamin Sieci OBEN & COMPANY

Niniejszy dokument określa zasady zgłoszenia podmiotu do Sieci Oben & Company, a także uczestnictwa w Sieci Oben & Company. Terminy pisane wielką literą mają to samo znaczenie jakie nadano im w definicjach w Regulaminie Serwisu Sieci Oben & Company.

 1. Kto może przystąpić do Sieci Oben & Company
  1. Członkostwo w Sieci Oben & Company, mogą zgłosić:
   1. osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą,
   2. spółki prawa handlowego,
   3. organizacje pozarządowe.
  2. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty o których mowa w pkt 1) powyżej w celu ubiegania się o członkostwo w Sieci Oben & Company są następujące:
   1. podmiot musi zaakceptować Regulamin Sieci Oben & Company,
   2. podmiot musi prowadzić legalną i zgodną z prawem działalność,
   3. podmiot musi posiadać zezwolenia, zgody i koncesję na prowadzenie działalności (jeśli charakter prowadzonej działalności tego wymaga).
  3. Decyzje w sprawach członkostwa w Sieci podejmuje Zarząd Oben & Company.
  4. Zarząd Oben & Company może odmówić przyjęcia Podmiotu do Sieci bez podawania przyczyny.
 2. Procedura przystąpienia do Sieci Oben & Company
  1. W celu zgłoszenia członkostwa podmioty o których mowa w pkt 1) powyżej powinny:
   1. wypełnić i wysłać Formularz dostępny w Serwisie w zakładce https://obencompany.com/wspolpraca/.
   2. wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@obenjobs.com z następującymi danymi:
    1. Nazwa podmiotu;
    2. Numer NIP;
    3. Adres siedziby (miasto, województwo);
    4. Adres e-mail osoby zgłaszającej podmiot do sieci;
    5. Numer telefonu osoby zgłaszającej podmiot do sieci;
    6. Strona internetowa podmiotu (opcjonalnie);
    7. Informacje na temat podmiotu.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia do Sieci Oben & Company, Usługodawca poinformuje o odrzuceniu lub akceptacji zgłoszenia. Wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia podmiot otrzyma do podpisania dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
  3. W przypadku akceptacji zgłoszenia, podmiot który dokonał zgłoszenia zobowiązany jest wysłać skan podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej na adres kontakt@obencompany.com. Nieodesłanie w.w. dokumentów w terminie 30 od dnia ich otrzymania oznacza rezygnację z członkostwa.
 3. Uczestnictwo w Sieci Oben & Company
  1. Partnerzy zobowiązani są rzetelnie i odpowiedzialnie postępować we wzajemnych relacjach z Klientami oraz pozostałymi Członkami na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem z prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
  2. Sieć Oben & Company oferuje Członkom następujące korzyści wynikające z uczestnictwa w Sieci Oben & Company polegające na:
   1. wsparciu w polecaniu usług i produktów Partnerów;
   2. rozwoju sieci kontaktów biznesowych w kraju i za granicą;
   3. potencjalnym wzroście sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Partnerów;
   4. promocyjnych cenach usług (HR, rekrutacja, publikacja ofert pracy w serwisie ObenJobs.com) oferowanych przez Spółkę Oben & Company;
   5. dostęp do zleceń od innych Partnerów i Klientów;
   6. możliwości realizacji wspólnych zadań i projektów z innymi Partnerami.
  3. Partner ma obowiązek:
   1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Sieci; 
   2. dbać o renomę Sieci Oben & Company oraz marki Oben & Company;
   3. postępować zgodnie z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym;     
   4. postępować zgodnie z Regulaminem Sieci;
   5. nie  korzystać z własności intelektualnej Oben & Company, takich jak logo, znaki towarowe, materiały chronione prawami autorskimi itd., w celu produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji produktów lub usług, ani do innego wykorzystania takiej własności intelektualnej Oben & Company bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Oben & Company;
   6. współpracować i utrzymywać stały kontakt z Zarządem Oben & Company; 
   7. współpracować z innymi Partnerami przy realizacji wspólnie uzgodnionych zadań i projektów;
   8. poinformować Oben & Company o zakończeniu działalności lub ogłoszeniu upadłości przez Partnera, nie później niż w terminie 3 dni od wykreślenia Partnera z ewidencji działalności gospodarczej lub innych właściwych rejestrów.
  4. Partner ma prawo:
   1. uczestniczyć w spotkaniach Członków Sieci Oben & Company na które zaproszenia będzie wysyłał Zarząd Oben & Company;
   2. rekomendować inne podmioty gospodarcze do uczestnictwa w Sieci Oben & Company;
   3. używać tytułu „Partner Sieci Oben & Company” w kontaktach krajowych i zagranicznych;
   4. otrzymywać zniżki na usługi świadczone przez pozostałych Partnerów Oben & Company.
 4. Ustanie uczestnictwa w Sieci Oben & Company
  1. Usługodawca może wypowiedzieć Partnerowi członkostwo Partnera w Sieci Oben & Company ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia wysłanego na adres e-mail Partnera wskazany do kontaktu jeżeli Partner narusza postanowienia Regulaminu Sieci.
  2. Partner może wypowiedzieć Usługodawcy członkostwo Partnera w Sieci Oben & Company ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia wysłanego na adres e-mail Partnera wskazany do kontaktu jeżeli Usługodawca narusza postanowienia Regulaminu Sieci.
  3. Partner może wypowiedzieć członkostwo Partnera w Sieci Oben & Company w drodze oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@obencompany.com, wówczas członkostwo ustaje z upływem 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia.
 5. Opłaty
  1. Uczestnictwo w Sieci Oben & Company jest nieodpłatne. Członek nie jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Oben & Company opłat z tego tytułu.
 6. Świadczenie usług przez Partnerów
  1. Usługodawca będzie kontaktował się Partnerami i Klientami w przedmiocie realizacji poszczególnych zleceń pozyskanych w formie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. Usługodawca może zaproponować działania mające na celu poprawę procesów, efektywność i jakość świadczonych usług przez Partnerów.
 7. Upublicznianie informacji dotyczących uczestnictwa w Sieci Oben & Company.
  1. Partner zobowiązuje się zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają z uczestnictwa w Sieci Oben & Company, jakichkolwiek informacji otrzymanych lub ujawnionych w związku z uczestnictwem w Sieci Oben & Company. Partner nie może ujawniać w szczególności informacji o innych Partnerach Sieci Oben & Company.
 8. Dane osobowe
  1. Dane osobowe Uczestników oraz Członków będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem https://obencompany.com/polityka-prywatnosci/.