Polityka prywatności

Data aktualizacji: 12 grudnia 2023

Polityka prywatności OBEN & COMPANY (obejmująca informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w serwisie OBEN & COMPANY)

Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu internetowego OBEN & COMPANY (www.obencompany.com​) obowiązującego od dnia 12.12.2023 dalej: „Regulamin”. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowanie w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do pojęć, które zostały zdefiniowane w Regulaminie.  

WSTĘP

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”, Oben & Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd Rejonowy  Katowice  – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS: ​0001065236​, posiadająca NIP: ​6263057503​ oraz REGON: ​526743917​, o kapitale zakładowym ​10 000 złotych​ będąca właścicielem Serwisu, wskazuje poniżej informacje i prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu, którzy udostępnili swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług dostępnych w Serwisie: 

I
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. Oben & Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd Rejonowy  Katowice  – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS: 0001065236, posiadająca NIP: ​6263057503​ oraz REGON: ​526743917, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł​. – dalej: „Administrator”.

II
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@obencompany.com.

III
CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcie Umowy i wykonanie Usługi wynikającej z Umowy, 
  2. prowadzenie Bazy CV przez Administratora na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Administratora, 
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
  4. nawiązanie kontaktu, udzielenie odpowiedzi lub podjęcie działań zgodne z żądaniem Użytkownika,  
  5. marketing oraz promocja produktów i usług świadczonych przez Administratora, 
  6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze świadczenia Usług.

Jeżeli doszłoby do zmiany celów przetwarzania w stosunku do celu w jakim dane zostały zebrane, wówczas Administrator zobowiązuje się poinformować uprzednio (przed przystąpieniem do przetwarzania) osobę, której dane przetwarza o takiej zmianie.

IV
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe objęte przetwarzaniem w celu zawarcia Umowy i wykonania Usługi wynikającej z Umowy stanowią dane osobowe zwykłe wskazane w Formularzach lub inne dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w treści Formularzy. 
 2. Dane osobowe objęte przetwarzaniem w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z żądaniem, stanowią dane osobowe zwykłe wskazane w Formularzach lub inne dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w treści Formularzy. 
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy dodali CV lub Biogram do Bazy CV stanowią dane osobowe zwykłe wskazane w Formularzach lub inne dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w treści Formularzy, 
 4. Dane osobowe objęte przetwarzaniem w celach marketingowych oraz promocyjnych usług i produktów świadczonych przez Administratora stanowią dane osobowe zwykłe wskazane w Formularzach. 
 5. Dane osobowe objęte przetwarzaniem w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych określają przepisy prawa. 
 6. Dane osobowe objęte przetwarzaniem w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze świadczenia Usług będą wynikały z zakresu ewentualnego roszczenia.

V
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jako strony Umowy następuje w zakresie jaki jest niezbędny do zawarcia Umowy i wykonania danej Usługi tj. art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 
 2. Dane osobowe Użytkowników podane w Formularzach są przetwarzane w celach nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z żądaniem na podstawie zgody na takie przetwarzanie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy dodali CV lub Biogram do Bazy CV są przetwarzane w celu prowadzenie Bazy CV przez Administratora na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Administratora na podstawie zgody na takie przetwarzanie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celach marketingowych oraz promocyjnych usług i produktów świadczonych przez Administratora na podstawie zgody na takie przetwarzanie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 5. Dane osobowe Użytkowników do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych przetwarzane są gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 
 6. Dane osobowe Użytkowników w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi Usługami.

VI
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli będzie to pozostawało w związku z osiągnięciem celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w rozdz. III powyżej, Administrator może w niezbędnym zakresie dla realizacji celu udostępnić przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom np. Klientom, informatykom, doradcom, kancelarii prawnej, księgowości.

VII
ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 2. Odmowa podania danych osobowych wymaganych w celu zawarcia i wykonania danej Umowy uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie.

VIII
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia Umowy i wykonania Usługi objętej Umową –  przez czas wykonywania Umowy.  
 2. Dane osobowe objęte Bazą CV przetwarzane na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Administratora – na okres 5 lat od dnia ich udostępnienia Administratorowi lub do czasu cofnięcia zgody. 
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach wykonywania obowiązków prawnych w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez okres trwania obowiązku prawnego przechowywania dokumentów księgowych. 
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z żądaniem – do czasu udzielenia odpowiedzi lub zakończenia innych działań podjętych zgodnie z żądaniem danej osoby.  
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz promocyjnych usług i produktów świadczonych przez Administratora – do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi Usługami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń.

IX
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO. 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO. 
 3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO. 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie  art. 21 RODO. 
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 RODO), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Administratora udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

X
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych  
i profilowania.

XI
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w lokalizacji w jakiej położone są serwery danych utrzymujące Serwis. Administrator korzysta z serwerów danych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Niemniej z uwagi na fakt posiadania przez zewnętrznego dostawcę usług siedziby w Stanach Zjednoczonych mogą zdarzyć się sytuacje że dane osobowe będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.