Informacja prawna

Data aktualizacji: 12 grudnia 2023

Oben & Company sp. z o.o.


Oben & Company to polska organizacja sieciująca Partnerów specjalizujących się w różnorodnych obszarach doradztwa, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze kompetencje stanowią sumę wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności zweryfikowanych Partnerów uczestniczących w sieci Oben & Company, w myśl zasady – wielość w jedności, jedność w wielości.

Nieustannie budujemy oraz rozwijamy relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Naszymi Interesariuszami są przede wszystkim mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Dane Spółki Oben & Company sp. z o.o.


Pełna nazwa spółki: Oben & Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby: ul. Wrocławska 32-34, 41-902 Bytom

Tel.: +48 511 247 001
Tel.: +48 516 816 308

E-mail: kontakt@obencompany.com
Strona internetowa: www.obencompany.com

NIP: 6263057503
REGON: 526743917
Numer agencji zatrudnienia (KRAZ): 30622
Rachunek bankowy: 37 1050 1243 1000 0090 3299 5574 (ING)
Kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN
Zarząd: Michał Tyszkiewicz, Oskar Kowalczyk

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Redakcja OBEN


Redaktor naczelny: Oskar Kowalczyk
Wydawca: Michał Tyszkiewicz

Sąd rejestrowy: Sąd Okręgowy w Katowicach

Informacja prawna


Oben, marka polskiej organizacji Oben & Company – prywatnego podmiotu prawa polskiego z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), świadczącego usługi na rzecz Klientów oraz zrzeszającego niezależnych Partnerów, z których każdy stanowi odrębny, oddzielny i w pełni niezależny podmiot prawny.

Oben & Company nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów uczestniczących w sieci (Partnerów), tak samo jak Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Oben & Company oraz innych Partnerów sieci.

Oben & Company, ma prawo do sprawowania nadzoru nad realizacją projektów zleconych Podmiotom należącym do sieci (tylko i wyłącznie za pośrednictwem Oben & Company) oraz ułatwia współpracę między nimi. Oben & Company nie sprawuje zarządu względem Partnerów należących do sieci, nie posiada pełnomocnictwa do reprezentowania i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu firm należących do sieci (chyba że dany Podmiot wyrazi na to odrębną zgodę) oraz nie jest przedstawicielem żadnej z firm, uczestniczącej w sieci Oben & Company. Ponadto żaden z Partnerów uczestniczących w sieci, nie jest przedstawicielem Oben & Company i nie jest uprawniony do reprezentowania, ani zaciąganiu zobowiązań w imieniu Oben & Company w jakikolwiek sposób.

Osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz firmy, które przystąpiły do sieci Oben & Company.

Data wejścia w życie Informacji prawnych: 03.12.2023.